Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu wraz z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu prowadzą nabór w roku szkolnym 2017/18 na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,( Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Studia przygotowują do pracy w bibliotekach szkolnych oraz miejskich.
Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności oraz inne osoby zainteresowane kierunkiem. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych (zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. poz.1575; nauczycieli-bibliotekarzy dotyczy punkt 7§1 strona 5.

Program: Obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Historia bibliotek i książek
 • Informacja naukowa
 • Czytelnictwo
 • Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
 • Techniki pracy umysłowej
 • Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona
 • Systemy biblioteczne
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja medialna

Łączna liczba godzin: 300 godzin (270 dydaktycznych + 30 godzin praktyk w bibliotekach: publicznych/szkolnych/pedagogicznych)

Organizacja zajęć:

 • Termin: październik 2017r. –  czerwiec 2018r. – 2 semestry, 64 punkty ECTS
 • Zjazdy:  dwudniowe (sobota-niedziela); przeważnie 2 razy w miesiącu, pierwszy tydzień ferii zimowych – w godzinach 09:00-15:00, w siedzibach Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Głogowska 27  oraz w bibliotekach na terenie miasta.
 • Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, rozmową na temat pracy

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi  1990 zł (płatne w trzech ratach). Możliwość płatności za studia z dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2018 rok.

 

Zgłoszenia i  informacje : koordynator studiów Agnieszka Skrzydelska askrzydelska@rcre.opolskie.pl,   500-252-962 lub 77 404-75-64