W dniach 16-19 października 2018r. zrealizowany został ostatni moduł polsko-niemieckiego projektu Europejskie szkoły demokracji i partycypacji realizowanego przez partnerskie ośrodki doskonalenia nauczycieli Województwa Opolskiego i Regionu Nadrenia-Palatynat.

Do Ośrodka Szkoleniowego RZPWE w Niwkach przybyli nauczyciele i dyrektorzy dziesięciu szkół partnerskich z Opolszczyzny, Śląska oraz Nadrenii-Palatynatu.

Celem spotkania było podsumowanie dwuletnich działań projektowych realizowanych przez partnerskie ośrodki doskonalenia nauczycieli, zaprezentowanie projektów i aktywności szkolnych podejmowanych przez uczniów szkół partnerskich w zakresie rozwijania kompetencji na rzecz kultury demokratycznej, a także planowanie kolejnych projektów umożliwiających wymianę doświadczeń młodzieży.

Punktem kulminacyjnym programu było przygotowanie i udział partnerów w międzynarodowej debacie  “Szkoła demokracji czy demokracja w szkole?” zorganizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego – pana Andrzeja Buły w dniu 18.10. br. w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W debacie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych uczestniczących w projekcie, nauczyciele, rodzice oraz władze oświatowe obu regionów partnerskich. Swoją obecnością zaszczyciła nas także Pani Konsul Republiki Federalnej Niemiec – Birgit Fisel-Rösle.

Debatę poprowadził pan Lesław Tomczak – dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu rozpoczynając od przedstawienia tez, do których strony – w postaci wytypowanych przedstawicieli szkół partnerskich – prezentowały argumenty “za i przeciw”. Następnie do każdej tezy wypowiedzieć się mogli pozostali uczestnicy. Po wysłuchaniu argumentów do wszystkich tez zaplanowano głosowanie elektroniczne. Każdy mógł oddać głos opowiadając się “za lub przeciw” danej tezie z pomocą aplikacji Kahoot.

Debacie towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Uczniowie prezentowali swoje stanowiska w sposób dojrzały i przemyślany, podkreślając chęć większego zaangażowania we współtworzenie rzeczywistości szkolnej. W ramach podsumowania zdecydowaną większością głosów przychylono się do opinii, że współczesna szkoła powinna być demokratyczna i stwarzać warunki wszystkim jej członkom do współdecydowania o funkcjonowaniu w jej przestrzeni.

Na zakończenie spotkania szkoły uczestniczące w projekcie otrzymały certyfikat Europejskiej szkoły demokracji i partycypacji opatrzony m.in. logiem projektu stworzonym przez uczniów i wyłonionym w ramach konkursu.

Kolejnym etapem wspólnych działań w roku 2019 będą polsko-niemieckie  projekty międzyszkolne, w ramach których uczniowie szkół partnerskich będą mogli spotkać się osobiście, aby kontynuować zainicjowane przedsięwzięcia.

Projekt po stronie polskiej był realizowany i finansowany w ramach Programu Niwki.

Koordynator projektu ze strony RZPWE

Anna Patelska-Górna